Menu

Захтев за повећање цена превоза путника

Преузмите захтев

У складу са чланом 20.Правилником о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Параћин, Комисија за преглед, оцену и праћење поднетих захтева за суфинансирање енергетске санације , на својој седници одржаној 24.05.2022.године усвојила је следећу:
ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА

Преузмите Документ

Jавни конкурс за инвестиције у меру Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и на увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима

Расписује се конкурс за доделу средстава на основу средстава опредељених Финансијским планом Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности за 2022. годину предвиђених на функцији 421, економска класификација 451000, позиција 451191 - Субвенције јавним дефинансијским предузећима и организацијама - Текуће субвенције за пољопривреду, у инзносу од 1500.000,00 динара.

Преузмите Jавни конкурс за инвестиције

Преузмите Правилник

I Орган у коме се попуњава положај: Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове, општине Параћин, у Параћину, ул. Томе Живановића бр.10.
II Попуњава се положај у I групи: Начелник Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове, одређен чланом 16. Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинским управама општине Параћин број: 110-62/2021-III oд 29.12.2021. гoдинe
Опис послова: Руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општина, одлукама Скупштине општина, Општинског већа и Председника општине.
Услови за рад: стечено високо образовање из области правних, економских или техничких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци;
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о локалној самоуправи, Статута општине Параћин, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације, вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – увидом у податке и јавне исправе из пријаве и усменом провером стручне оспособљености, знања и вештина и разговором са кандидатом.

Преузмите документ

На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл. Гласник РС'' бр. 51/09, 99/11 др. закон и 44/2018 – други закон), члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (''Сл. Гласник РС'' број 16/18) и члана 11. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса (''Службени лист општине Параћин''бр.16/18),по расписаном Јавном конкурсу за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин број : 400-305/2022-I од 24.02.2022. године, Комисијa за доделу средстава као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма које реализују удружења, који су од јавног интереса из буџета општине Параћин, на седници одржаној 23.05.2022. године, донела је Одлуку o избору програма удружења грађана који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин.

Преузмите документ

Последњи конкурси и јавни огласи

27.05.2022

Захтев за повећање цена превоза путника

in Конкурси и јавно оглашавање
Захтев за повећање цена превоза путникаПреузмите захтев ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img…
25.05.2022

Jавни конкурс за инвестиције у меру Економске активности

in Конкурси и јавно оглашавање
Jавни конкурс за инвестиције у меру Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности…
25.05.2022

Прелиминарна ранг листа директних корисника уградње соларних панела

in Конкурси и јавно оглашавање
У складу са чланом 20.Правилником о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за…
24.05.2022

Jавни конкурс за попуњавање положаја

in Конкурси и јавно оглашавање
I Орган у коме се попуњава положај: Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове, општине Параћин, у…
23.05.2022

Одлука о избору програма удружења грађана који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл. Гласник РС'' бр. 51/09, 99/11 др. закон и 44/2018 – други закон), члана…
17.05.2022

Листа вредновања и рангирања пријављених програма

in Конкурси и јавно оглашавање
Комисијa за доделу средстава као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела…
13.05.2022

Решење о формирању Стручне комисије за оцену пројеката поднетих на јавни конкурса за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Параћин у циљу остваривања јавног инетреса у области јавног информисања у 2022 години

in Конкурси и јавно оглашавање
Формира се Стручна комисија (у даљем тексту: Комисија) за оцену пројеката поднетих на јавни конкурс за суфинансирање…
09.05.2022

Листа вредновања и рангирања пријављених програма

in Конкурси и јавно оглашавање
Комисијa за доделу средстава као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела…
27.04.2022

Jавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2022. години

in Конкурси и јавно оглашавање
Јавни радови на којима се радно ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих и незапослени у стању социјалне…
21.04.2022

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког места у Управи за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
II Радно место које се попуњава: „Порески послови наплате“ у Одељењу за локалну пореску администрацију, разврстано у…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.