Menu

            Оператер - привредно друштво ''MORAVACEM'' д.o.o.Поповац, са адресом Поповац бб, 35254 Поповац, поднео је Захтев за ревизију интегрисане дозволе бр: 353-01-00013/19-03 од 19.10.2020. године, за рад постројења и обављање делатности производње цемента на катастарским парцелама бр.: 2226, 2539/2, 280/2, 2530/11, 260/4, 260/5, 259/1, 269/5, 279, 277/1, 278/2, 277/2, 278/3, 274/2, 275/2,274/3 и 265/1 КО Поповац и кп.бр.: 4499, 4523, 4500, 4501/1, 4501/2, 4599/2, 4599/3, 4599/4, 4598/3, 4598/4, 4598/5, 4598/6, 4598/8, 6673, 4600/3, 4600/4, 4600/5, 4600/7, 4602/2, 4602/3 све у КО Буљане, општина Параћин. 

Преузмите обавештење

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији, преко Комесаријата за избеглице и миграције.
Документација се доставља у писарницу или путем поште на адресу: Комесаријат за избеглице и миграције, Народних хероја бр.4, 11070 Нови Београд, са напоменом "Јавни позив за давање у закуп на одређено време стамбене јединице у __________________" (обавезно навести општину/град за који се подноси пријава на јавни позив), са напоменом "НЕ ОТВАРАТИ"
Крајњи рок за подношење пријаве на јавни позив је 31.децембар 2021.година

Преузмите документацију

Правилником о суфинансирању енергетске санације породичних стамбених објеката путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе (у даљем тексту Правилник) уређују се: циљеви спровођења енергетске санације; радови, опрема и извештаји који се суфинансирају и ближи услови за расподелу и коришћење средстава; учесници у реализацији мера енергетске санације, начин њиховог учешћа и улоге; начин обезбеђивања финансијских средстава и проценат суфинансирања; начин, услови пријаве на јавни позив и критеријуми за селекцију привредних субјеката; начин, услови пријаве на јавни позив и критеријуми за селекцију грађана (домаћинстава); праћење реализације и извештавање.

Преузмите правилник

I Општинско Веће општине Параћин расписује јавни позив за предлагање програма сталних манифестацијa од значаја за општину Параћин.


II Јавни позив за предлагање програма сталних манифестација расписује се ради остваривања јавног интереса и то у оквиру:
1. Суфинансирања спортских и културних манифестација у оквиру сарадње организација са територије општине Параћин, у оквиру међународне сарадње сличних организација, других општина и земаља;
2. Суфинансирања манифестација у оквиру афирмације, размене, стваралаштва и едукације младих са територије општине Параћин;
3. Суфинансирања других манифестација.

Преузмите позив

Расписује се конкурс за доделу средстава на основу средстава опредељених Финансијским планом Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности за 2021. годину предвиђених на функцији 421, економска класификација 451000, позиција 451191 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – Текуће субвенције за пољопривреду, у износу од 900.000,00 динара.

Преузмите конкурс

Последњи конкурси и јавни огласи

24.11.2021

Oбавештење о поднетом захтеву за ревизију интегрисане дозволе ''MORAVACEM'' д.o.o.Поповац

in Конкурси и јавно оглашавање
Оператер - привредно друштво ''MORAVACEM'' д.o.o.Поповац, са адресом Поповац бб, 35254 Поповац, поднео је Захтев за…
19.11.2021

Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних стамбених објеката путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе

in Конкурси и јавно оглашавање
Правилником о суфинансирању енергетске санације породичних стамбених објеката путем уградње соларних панела за…
19.11.2021

Jавни позив за предлагање програма сталних манифестација од значаја за општину Pараћин

in Конкурси и јавно оглашавање
I Општинско Веће општине Параћин расписује јавни позив за предлагање програма сталних манифестацијa од значаја за…
09.11.2021

Одлука о избору програма удружења грађана који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл. Гласник РС'' бр. 51/09, 99/11 др. закон и 44/2018 – други закон), члана…
09.11.2021

Oбавештење о донетој одлуци давања у закуп дела непокретности у јавној својини општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу Одлуке о покретању поступка давања у закуп дела непокретности у јавној својини општине Параћин у ул.…
05.11.2021

Јавни увид у План детаљне регулације за заштиту непокрњтних културних добара од великог значаја (споменика културе) и изградњу пута Забрега – Сисевац

in Конкурси и јавно оглашавање
Јавни увид у План детаљне регулације за заштиту непокрњтних културних добара од великог значаја (споменика културе) и…
04.11.2021

Обавештење о донетом решењу да није потребна израда нове студије нити ажурирање постојеће

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је Одељење за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, на захтев носиоца пројекта…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.