Menu

Одобравају се додатна средства за реализацију већ одобреног годишњег програма спортских организација на територији општине Параћин за 2021. годину у износу од 1.188.556,00 динара на основу Предлога Одлуке стручне комисијe за оцену годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у складу са чланом 26. став 8. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/2017 ) и то:

Преузмите позив

Одобравају се годишњи програми од посебног значаја спортским организацијама за 2021. годину и средства у износу од 165.400,00 динара за реализацију годишњег програма од посебног значаја за 2021. годину на територији општине Параћин , на основу члана 19.став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/2017) који гласи „Сагласно закону, Општинско веће може изузетно одобрити одређени програм којим се реализују потребе и интереси грађана у области спорта из члана 137.став 1 Закона и на основу поднетог предлога програма у току године,без јавног позива,у случају када је у питању програм од посебног значаја за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта,а подносе га овлашћени предлагачи програма из члана 138.став 5. Закона и када је у питању програм који није из објективних разлога могао бити поднет у складу са програмским календаром, а предмет и садржај програма је такав да може бити успешно реализован само од стране одређеног носиоца програма“ и на основу процене квалитета годишњих и посебних програма који обухвата критеријуме за селекцију и критеријуме за доделу средстава који су прописани на посебним обрасцима у складу са чланом 24 и 25 . Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/2017), и то:


Преузмите позив

            Оператер - привредно друштво ''MORAVACEM'' д.o.o.Поповац, са адресом Поповац бб, 35254 Поповац, поднео је Захтев за ревизију интегрисане дозволе бр: 353-01-00013/19-03 од 19.10.2020. године, за рад постројења и обављање делатности производње цемента на катастарским парцелама бр.: 2226, 2539/2, 280/2, 2530/11, 260/4, 260/5, 259/1, 269/5, 279, 277/1, 278/2, 277/2, 278/3, 274/2, 275/2,274/3 и 265/1 КО Поповац и кп.бр.: 4499, 4523, 4500, 4501/1, 4501/2, 4599/2, 4599/3, 4599/4, 4598/3, 4598/4, 4598/5, 4598/6, 4598/8, 6673, 4600/3, 4600/4, 4600/5, 4600/7, 4602/2, 4602/3 све у КО Буљане, општина Параћин. 

Преузмите обавештење

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији, преко Комесаријата за избеглице и миграције.
Документација се доставља у писарницу или путем поште на адресу: Комесаријат за избеглице и миграције, Народних хероја бр.4, 11070 Нови Београд, са напоменом "Јавни позив за давање у закуп на одређено време стамбене јединице у __________________" (обавезно навести општину/град за који се подноси пријава на јавни позив), са напоменом "НЕ ОТВАРАТИ"
Крајњи рок за подношење пријаве на јавни позив је 31.децембар 2021.година

Преузмите документацију

Састанак представника надлежних органа општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима и правним лицима , представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања одржаће се у среду 09.12,2021. године са почетком у 11 часова у просторијама Управе за урбанизам , финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин, у улици Томе Живановића 10.

Преузмите позив

Последњи конкурси и јавни огласи

29.09.2022

Ценовник Еуролин доо Параћин од 21.09.2022

in Конкурси и јавно оглашавање
Ценовник Еуролин доо Параћин од 21.09.2022 - месечне карте Ценовник Еуролин доо Параћин од 21.09.2022 - појединачна…
23.09.2022

Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада, оператера ТП ''МИЛИЋ - МЕТАЛ'' ДОО

in Конкурси и јавно оглашавање
Управа за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности Општине Параћин, на основу члана 63.став,…
09.09.2022

Увид у део посебног бирачког списка који се води за подручије општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Увид у део посебног бирачког списка који се води за подручије општине ПараћинПреузимање документа ._ERbj1g7D ._epNwrNGv…
06.09.2022

Јавни конкурс за доделу средстава намењених за избор пројеката црквама и традиционалним верским заједницама који се финансирају и суфинансирају из буџета општине параћин у 2022. години

in Конкурси и јавно оглашавање
Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава намењених за избор пројеката црквама и традиционалним верским…
29.08.2022

Одлука о одобравању/неодобравању додатних средстава за реализацију годишњих програма спортских организација

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу Предлога Одлуке о одобравању/неодобравању додатних средстава за реализацију годишњих програма спортских…
26.08.2022

Обавештење- Термини обука за пописиваче

in Конкурси и јавно оглашавање
Термини обука за пописиваче и списак додељених инструктора пописивачима.Термини за пописиваче Термини за пописиваче…
25.08.2022

Јавни конкурс за финансирање и суфинасирање програма/пројеката који подстичу рад добровољна ватрогасна друштва на територији општине Параћин за 2022. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
Расписује се јавни конкурс за доделу средстава за финансирање и суфинасирање програма/пројеката који подстичу рад…
25.08.2022

Јавни позив за доделу награда и јавних признања општине Параћин поводом 27. септембра, празника општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Поводом 27. септембра празника општине Параћин, Одбор за награде и признања Скупштине општине Параћин, ПОЗИВА…
09.08.2022

Одлука о одобравању/неодобравању додатних средстава за реализацију годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин за 2022. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу Предлога Одлуке о одобравању/неодобравању додатних средстава за реализацију годишњих програма спортских…
05.08.2022

Обавештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину

in Конкурси и јавно оглашавање
На захтев предузећа Телеком Србија а.д. Одељење за урбанизам и имовинско правне послове је спровело поступак за…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.