Menu

У складу са чланом 20.Правилником о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Параћин, Комисија за преглед, оцену и праћење поднетих захтева за суфинансирање енергетске санације , на својој седници одржаној 24.05.2022.године усвојила је следећу:
ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА

Преузмите Документ

I Орган у коме се попуњава положај: Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове, општине Параћин, у Параћину, ул. Томе Живановића бр.10.
II Попуњава се положај у I групи: Начелник Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове, одређен чланом 16. Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинским управама општине Параћин број: 110-62/2021-III oд 29.12.2021. гoдинe
Опис послова: Руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општина, одлукама Скупштине општина, Општинског већа и Председника општине.
Услови за рад: стечено високо образовање из области правних, економских или техничких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци;
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о локалној самоуправи, Статута општине Параћин, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације, вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – увидом у податке и јавне исправе из пријаве и усменом провером стручне оспособљености, знања и вештина и разговором са кандидатом.

Преузмите документ

На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл. Гласник РС'' бр. 51/09, 99/11 др. закон и 44/2018 – други закон), члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (''Сл. Гласник РС'' број 16/18) и члана 11. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса (''Службени лист општине Параћин''бр.16/18),по расписаном Јавном конкурсу за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин број : 400-305/2022-I од 24.02.2022. године, Комисијa за доделу средстава као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма које реализују удружења, који су од јавног интереса из буџета општине Параћин, на седници одржаној 23.05.2022. године, донела је Одлуку o избору програма удружења грађана који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин.

Преузмите документ

Комисијa за доделу средстава као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката које реализују удружења, који су од јавног интереса из буџета општине Параћин, утврђује Листу вредновања и рангирања пријављених програма који ће се финансирати из буџета општине Параћин у 2022. години по Јавном конкурсу за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин бр. 400-1003/2022-I од 13.04.2022. године.

Преузмите документ

Формира се Стручна комисија (у даљем тексту: Комисија) за оцену пројеката поднетих на јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Параћин у циљу остваривања јавног инетреса у области јавног информисања у 2022 години, и то за конкурс који је расписало Општинско веће општине Параћин. број 400-1008/2022-III од 13.04.2022 године, у саставу:

1. Радојица Мали, испред удружења радио станица ''РАБ Србија''
2. Милан Влајић, испред Удружења новинара Србије (УНС),
3. Гордана Ристић, испред Професионалног удружења новинара Србије (ПРОУНС),

Комисија на првој седници бира председника комисије. Председник Комисије координира рад комисије и води седнице. Сваки члан Комисије, након увида у конкурсну документацију, даје писмену изјаву да није у сукобу интереса и да не обавља јавну функцију. III Послове секретара Комисије обављаће Снежана Поповић , дипл. правник. Секретар Комисије није члан Комисије. О раду комисије води се записник.

Преузмите решење

Последњи конкурси и јавни огласи

06.07.2022

Ранг листа кандидата за инструктуре који се позивају на тестирање и разговор

in Конкурси и јавно оглашавање
Ранг листа кандидата за инструктуре који се позивају на тестирање и разговор. У прилогу акт о Документацији коју је…
01.07.2022

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коричћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима првог круга…
30.06.2022

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Параћин у циљу остваривања јавног…
27.06.2022

Jавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Параћин за 2023. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17…
27.06.2022

Jавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Параћин за 2023. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17…
24.06.2022

Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе

in Конкурси и јавно оглашавање
Републички завод за статистику упућује јавни позив свим заитересованим кандидатима да се у периоду од 24. јуна (од 9.00…
20.06.2022

Јавни конкурс за попуњавање положаја

in Конкурси и јавно оглашавање
I Орган у коме се попуњава положај : Управа за локални економски развој , јавне службе и друпштвене делатности , у…
20.06.2022

Јавни конкурс за попуњавање положаја

in Конкурси и јавно оглашавање
I Орган у коме се попуњава положај : Управа за локални економски развој , јавне службе и друпштвене делатности , у…
16.06.2022

Коначна ранг листа суфинансирања енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
У складу са чланом 27.Правилником о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за…
13.06.2022

Захтев за сагласност на измену ценовника РЈ Чистоћа и хигијена ЈКП Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
У односу на важећи Ценовник Број 2039 од 30.12.2020. године предложеном изменом дошло је САМО до техничке корекције на…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.