Menu

Обавештавамо Јавност да је Одељење за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, на захтев носиоца пројекта Миклетић Комерц спровело поступак одлучивања за оцену потребе за ажурирањем Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Бензинска пумпа

Преузмите обавештење

Одобравају се годишњи програми од посебног значаја спортским организацијама за 2021. годину и средства у износу од 200.000,00 динара за реализацију годишњег програма од посебног значаја за 2021. годину на територији општине Параћин , на основу члана 19.став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/2017) који гласи „Сагласно закону, Општинско веће може изузетно одобрити одређени програм којим се реализују потребе и интереси грађана у области спорта из члана 137.став 1 Закона и на основу поднетог предлога програма у току године,без јавног позива,у случају када је у питању програм од посебног значаја за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта,а подносе га овлашћени предлагачи програма из члана 138.став 5. Закона и када је у питању програм који није из објективних разлога могао бити поднет у складу са програмским календаром, а предмет и садржај програма је такав да може бити успешно реализован само од стране одређеног носиоца програма“ и на основу процене квалитета годишњих и посебних програма који обухвата критеријуме за селекцију и критеријуме за доделу средстава који су прописани на посебним обрасцима у складу са чланом 24 и 25 . Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/2017), и то:

Преузмите одлуку

I - Подаци о Јавном предузећу:
Јавно предузеће за коришћење и управљање пословним простором «Пословни центар Параћин», Параћин, са седиштем у Параћину, улица Николе Пашића бб, 35250 Параћин.
Претежна делатност: изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина.
ПИБ:100875215, Матични број: 07832699.

II – Место рада: Параћин, ул. Николе Пашића бб

Преузмите конкурс

На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл. гласник РС'' бр. 51/2009, 99/2011 - други закон, 99/2011 - други закон и 44/2018 - други закон), члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења (''Сл.гласник РС'', број 16/2018) и Члана 11. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса (''Службени лист општине Параћин'' бр.16/18), Комисијa за доделу средстава као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката које реализују удружења, који су од јавног интереса из буџета општине Параћин, утврђује :ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА

који ће се финансирати из буџета општине Параћин у 2021. години по Јавном конкурсу за

финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин,

бр. 400-1575/2021-I од 28.09.2021. годинеОва листа вредновања и рангирања објављује се на званичној интернет страници Општине Параћин (www.paracin.rs).

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана од дана објављивања, а право приговора, у року од осам дана од дана објављивања ове листе.

Приговоре доставити Комисији за доделу средстава као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката које реализују удружења, који су од јавног интереса из буџета општине Параћин - путем шалтера бр. 7 Услужног центра Општине Параћин, или поштом на адресу Општина Параћин, 35250 Параћин, Томе Живановића 10.

Преузмите листу

У школској 2021/2022. години стипендираће се:

- 60 (шездесет) студента од друге године основних студија па до завршне године, који није губио ниједну годину током студија, под условом да су први пут уписани у текућој школској години на студије првог или другог степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, и имају просечну оцену најмање 9.00 (девет) у току студија .
- 4 (четири) студента прве године студија који су проглашени ученицима генерације у средњој школи на територији општине Параћин;
- 10 ученика средњих школа чији је оснивач Република Србија, од другог разреда средње школе, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије и који имају пребивалиште на територији општине Параћин, добитници I, II или III места на међународним или републичким такмичењима и олимпијадама знања који континуирано постижу одличан успех у учењу и владању и чији родитељи односно старатељи имају пребивалиште на територији општине Параћин

- месечни износ стипендије за ученике износи 3.000 динара
- месечни износ стипендије за студенте износи 6.000 динара

Преузмите конкурс

Преузмите захтев за студенте

Преузмите захтев за ђаке генерација

Преузмите захтев за ученике

Последњи конкурси и јавни огласи

14.01.2022

Прелиминарна ранг листа привредних субјеката за учешће у пројекту енергетске санације породичних стамбених објеката уградњом соларних панела

in Конкурси и јавно оглашавање
Прелиминарна ранг листа привредних субјеката за учешће у пројекту енергетске санације породичних стамбених објеката…
29.12.2021

Јавни увид у План детаљне регулације на потесу друмског моста на реци Црници, на траси улице Ђурађа Бранковића у Параћину Почиње данас и траје 30 дана.

in Конкурси и јавно оглашавање
Нацрт овог Плана се излаже се на јавни увид од 29.12.2021. год. до 27.01.2022. године. Нацрт Плана ће бити изложен у…
24.12.2021

Oбавештење о поднетом захтеву ради издавања дозволе за складиштење неопасног отпада

in Конкурси и јавно оглашавање
Предузетник ''АРТ – ПАК '' Д.О.О. - Параћин, ул. Мајора Марка бб, поднео је Захтев за издавање дозволе за складиштење…
21.12.2021

ЈП "ЈКП" Параћин- Образложење за повећање цена

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите образложење за повећање цена погребних услуга Преузмите образложење за повећање цена изношење смећа…
17.12.2021

ЈП "ЈКП" Параћин- Захтев за сагласност ценовника

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите захтев за сагласност на ценовник изношења ком. отпада Преузмите захтев за сагласност на ценовник погребних…
15.12.2021

ЈП "Дирекција за изградњу" Параћин- ценовници за 2022. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите ценовник управљања јавним путевима Преузмите ценовник на одржавању саобраћајница Преузмите ценовник одржавања…
15.12.2021

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела

in Конкурси и јавно оглашавање
Општинско веће општине Параћин, на седници одржаној 14.12.2021. године, донело је Одлуку о расписивању Јавног позива за…
14.12.2021

Одлука о изменама и допунама Плана развоја општине Параћин 2021. – 2027.

in Конкурси и јавно оглашавање
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној 14.12.2021. године, разматрајући Нацрт Одлуке о изменама и допунама…
14.12.2021

Управа за инвестиције и одрживи развој позива све грађане, удружења, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се упознају са радним текстом Нацрта следећих докумената:

in Конкурси и јавно оглашавање
Oпштинско веће продужава рок одржавања јавне расправе за сва заинтересована лица, грађане и правна лица да доставе…
08.12.2021

Oпштинско веће позива све грађане, удружења, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се упознају са радним текстом Нацрта следећих докумената

in Конкурси и јавно оглашавање
Oпштинско веће позива све грађане, удружења, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се упознају са…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.