Menu

Обавештавамо Јавност да је на захтев предузећа Лукић Воод из Параћина спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Финална прерада дрвета и производња пелета у ул. Жабарска бр. 5, на кп. бр. 4300/2 КО Параћин

Преузмите обавештење

Обавештавамо Јавност да ја на захтев предузећа Телеком Србија а.д. из Београда , као носиоца пројекта спроведен поступак за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта РБС ЈА61/ЈАУ61/ЈАЛ61/ЈАО61/ЈАЈ61 Параћин спортска хала.


Преузмите обавештење

На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл. гласник РС'' бр. 51/2009, 99/2011 - други закон, 99/2011 - други закон и 44/2018 - други закон), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“ број 16/18), члана 4. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса (''Службени лист општине Параћин'' бр. 16/2018), Одлукoм о буџету општине Параћин за 2022. годину (''Службени лист општине Параћин'', бр. 26/21, 05/22), Председник општине Параћин, уз сагласност Општинског већа општине Параћин, расписује

JАВНИ КОНКУРС
за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин

I Расписује се јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса удружења из буџета општине Параћин за 2022. годину предвиђених у Разделу 7. Управа за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности, програм 0602, програмска активност 0602-0001, функција 840, позиција 120 расходног дела буџета, економска класификација 481000 Дотације невладиним организацијама – хуманитарне организације и удружења грађана у износу од 600.000,00 динара.

II Право подношења пријаве за финансирање програма од јавног интереса имају удружења која имају регистровано седиште на територији општине Параћин. Програми које реализују удружења, реализују се на територији општине Параћин.

III Удружења из става II овог Јавног конкурса средства могу да користе за реализацију програма из следећих области : социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња, заштите потрошача, борбе против корупције, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе.

IV Услови за избор програма који се финансирају из буџета општине Параћин су:
- усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном и локалном нивоу;
- усклађеност са јавним потребама и интересима грађана;
- подстицање солидарности, заштите, самопомоћи и помоћи лицима у специфичним животним ситуацијама;
- усмереност ка што већем броју корисника;

V Ближа мерила и допунски критеријуми чијом применом се врши вредновање пријављених програма који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Параћин су :
1) Референце програма : област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост; (од 0 до 10 бодова)
2) Циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи; (од 0 до 10 бодова)
3) Суфинансирање програма из других извора : сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма; (од 0 до 5 бодова)
4) Законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма : ако су раније коришћена средства буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе; (од 0 до 15 бодова)
5) Квалитет, значај и садржајна иновативност, (од 0 до 25 бодова)
6) Усклађеност програма са свим захтевима из Конкурса, (од 0 до 5 бодова)
7) Капацитет подносиоца програма (материјална и кадровска опремљеност, стручност кадрова укључених у пројекат и др.), (од 0 до 15 бодова)
8) Реалан финансијски план за предложени програм; (од 0 до 15 бодова)

Максималан број бодова, који програм појединачно може да оствари, је 100 бодова. Програми ће бити рангирани од програма са највећим бројем бодова, до програма са најмањим бројем бодова. Скалу бодова са појединачним параметрима за сваки критеријум одредиће Комисија за вредновање.

VI Пријава на конкурс подноси се председнику општине са назнаком „Пријава на Конкурс за финансирање програма од јавног интереса“
За сваки програм, подноси се посебна пријава.
Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи :
- детаљан опис програма, за чије финансирање се подноси пријава,
- буџет програма, односно пројекта,
- одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину,
- кратак опис активности реализованих програма организације,
- потврда о броју чланова,
- потврда о материјалној и кадровској опремљености,
- фотокопију извода из АПР-а,
- фотокопију Статута,
- потписане протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на пројекту ако се пројекат тако реализује,
- доказ о суфинансирању од стране партнерске или донаторске организације, ако се програм тако реализује.

VII Комплетна конкурсна документација се доставља у једној затвореној коверти.
Пријаве се предају на шалтер бр. 8 Јединственог управног места Општине Параћин, или поштом на адресу: Општина Параћин, Томе Живановића бр.10 - председнику општине, са назнаком ''За избор програма од јавног интереса'', најкасније до 28.04.2022. године.
Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.
Заинтересована удружења могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 10:00 – 14:00 часова у канцеларији број 42 или са званичне интернет презентације општине www.paracin.rs

VIII Удружење, корисник средстава, је дужно да омогући контролу реализације програма и увид у сву потребну документацију.
Надлежни орган прати реализацију програма за који су одобрена средства у складу са Уредбом.
Праћење реализације програма обухвата:
1) обавезу удружења да обавештава надлежни орган о реализацији програма, у роковима одређеним уговором;
2) прегледање извештаја од стране надлежног органа;
3) мониторинг посете представника надлежног органа;
4) обавезу удружења да омогући представницима надлежног органа да изврше увид у релевантну документацију насталу у току реализације програма;
5) прикупљање информација од корисника програма;
6) друге активности предвиђене уговором.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава, надлежни орган је дужан да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, а удружење је дужно да средства врати.
Реализатори програма, дужни су да у року од 30 дана по завршетку реализације програма, поднесу извештај о реализацији и доставе доказе о наменском коришћењу средстава, у складу са закљученим Уговором.
Извештај о реализацији програма, подноси се Комисији на обрасцу "Извештај о реализацији програма"
Извештај се подноси у штампаном облику, предајом на шалтер бр. 8 Јединственог управног места Општине Параћин, или се шаље поштом.
Јавни конкурс се објављује нa огласној табли Општинске управе, Порталу Е-управе и на званичној интернет презентацији www.paracin.rs.
Списак одобрених програма по конкурсу биће објављен на званичној интернет презентацији www.paracin.rs.
За све ближе информације обратити се на телефон: 035/563-601.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1003/2022-I од 13.04.2022. године

Преузмите документацију

 Мера стручна пракса (у даљем тексту: мера) подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.
 Мера се реализује без заснивања радног односа.
            У меру се укључују незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање Филијале Јагодина Службе Параћин, која се први пут стручно оспособљавају у струци за коју су стекла одређену врсту и ниво квалификација или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита.
            Мера се спроводи у складу са законом, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца. Општина Параћин финансира меру у дужини прописаној законом, а најдуже 12 месеци, а Национална служба пружа техничку подршку у реализацији мере.
           Општина Параћин меру финансира у трајању:
 до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
 до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
 до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ.
 Tоком трајања мере Национална служба за запошљавање као носилац техничке подршке:
1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћује средства у укупном месечном износу од:
 22.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
 24.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
 27.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом,

Преузмите јавни позив

Преузмите захтев

Јавни радови на којима се радно ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих и незапослени у стању социјалне потребе, реализују се у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.

Јавни радови се организују на подручју општине Параћин.
Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова уколико укључи незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање Службе Параћин.
Приоритет приликом укључивања имају лица из категорија теже запошљивих дефинисана локалним акционим планом запошљавања.

Пре укључивања у меру, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.

На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

Јавни радови се могу спроводити у областима:
1. социјалне заштите и хуманитарног рада,
2. културне и образовне делатности,
3. одржавања и заштите животне средине и природе,
4. одржавања и обнављања јавне инфраструктуре.

Преузмите конкурс

Преузмите пријаву

Последњи конкурси и јавни огласи

06.07.2022

Ранг листа кандидата за инструктуре који се позивају на тестирање и разговор

in Конкурси и јавно оглашавање
Ранг листа кандидата за инструктуре који се позивају на тестирање и разговор. У прилогу акт о Документацији коју је…
01.07.2022

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коричћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима првог круга…
30.06.2022

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Параћин у циљу остваривања јавног…
27.06.2022

Jавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Параћин за 2023. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17…
27.06.2022

Jавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Параћин за 2023. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17…
24.06.2022

Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе

in Конкурси и јавно оглашавање
Републички завод за статистику упућује јавни позив свим заитересованим кандидатима да се у периоду од 24. јуна (од 9.00…
20.06.2022

Јавни конкурс за попуњавање положаја

in Конкурси и јавно оглашавање
I Орган у коме се попуњава положај : Управа за локални економски развој , јавне службе и друпштвене делатности , у…
20.06.2022

Јавни конкурс за попуњавање положаја

in Конкурси и јавно оглашавање
I Орган у коме се попуњава положај : Управа за локални економски развој , јавне службе и друпштвене делатности , у…
16.06.2022

Коначна ранг листа суфинансирања енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
У складу са чланом 27.Правилником о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за…
13.06.2022

Захтев за сагласност на измену ценовника РЈ Чистоћа и хигијена ЈКП Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
У односу на важећи Ценовник Број 2039 од 30.12.2020. године предложеном изменом дошло је САМО до техничке корекције на…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.