Menu

Jавни конкурс за инвестиције у меру Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и на увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима

Расписује се конкурс за доделу средстава на основу средстава опредељених Финансијским планом Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности за 2022. годину предвиђених на функцији 421, економска класификација 451000, позиција 451191 - Субвенције јавним дефинансијским предузећима и организацијама - Текуће субвенције за пољопривреду, у инзносу од 1500.000,00 динара.

Преузмите Jавни конкурс за инвестиције

Преузмите Правилник

I Орган у коме се попуњава положај: Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове, општине Параћин, у Параћину, ул. Томе Живановића бр.10.
II Попуњава се положај у I групи: Начелник Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове, одређен чланом 16. Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинским управама општине Параћин број: 110-62/2021-III oд 29.12.2021. гoдинe
Опис послова: Руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општина, одлукама Скупштине општина, Општинског већа и Председника општине.
Услови за рад: стечено високо образовање из области правних, економских или техничких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци;
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о локалној самоуправи, Статута општине Параћин, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације, вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – увидом у податке и јавне исправе из пријаве и усменом провером стручне оспособљености, знања и вештина и разговором са кандидатом.

Преузмите документ

На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл. Гласник РС'' бр. 51/09, 99/11 др. закон и 44/2018 – други закон), члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (''Сл. Гласник РС'' број 16/18) и члана 11. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса (''Службени лист општине Параћин''бр.16/18),по расписаном Јавном конкурсу за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин број : 400-305/2022-I од 24.02.2022. године, Комисијa за доделу средстава као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма које реализују удружења, који су од јавног интереса из буџета општине Параћин, на седници одржаној 23.05.2022. године, донела је Одлуку o избору програма удружења грађана који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин.

Преузмите документ

Комисијa за доделу средстава као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката које реализују удружења, који су од јавног интереса из буџета општине Параћин, утврђује Листу вредновања и рангирања пријављених програма који ће се финансирати из буџета општине Параћин у 2022. години по Јавном конкурсу за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин бр. 400-1003/2022-I од 13.04.2022. године.

Преузмите документ

Формира се Стручна комисија (у даљем тексту: Комисија) за оцену пројеката поднетих на јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Параћин у циљу остваривања јавног инетреса у области јавног информисања у 2022 години, и то за конкурс који је расписало Општинско веће општине Параћин. број 400-1008/2022-III од 13.04.2022 године, у саставу:

1. Радојица Мали, испред удружења радио станица ''РАБ Србија''
2. Милан Влајић, испред Удружења новинара Србије (УНС),
3. Гордана Ристић, испред Професионалног удружења новинара Србије (ПРОУНС),

Комисија на првој седници бира председника комисије. Председник Комисије координира рад комисије и води седнице. Сваки члан Комисије, након увида у конкурсну документацију, даје писмену изјаву да није у сукобу интереса и да не обавља јавну функцију. III Послове секретара Комисије обављаће Снежана Поповић , дипл. правник. Секретар Комисије није члан Комисије. О раду комисије води се записник.

Преузмите решење

Последњи конкурси и јавни огласи

23.09.2022

Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада, оператера ТП ''МИЛИЋ - МЕТАЛ'' ДОО

in Конкурси и јавно оглашавање
Управа за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности Општине Параћин, на основу члана 63.став,…
09.09.2022

Увид у део посебног бирачког списка који се води за подручије општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Увид у део посебног бирачког списка који се води за подручије општине ПараћинПреузимање документа ._ERbj1g7D ._epNwrNGv…
06.09.2022

Јавни конкурс за доделу средстава намењених за избор пројеката црквама и традиционалним верским заједницама који се финансирају и суфинансирају из буџета општине параћин у 2022. години

in Конкурси и јавно оглашавање
Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава намењених за избор пројеката црквама и традиционалним верским…
29.08.2022

Одлука о одобравању/неодобравању додатних средстава за реализацију годишњих програма спортских организација

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу Предлога Одлуке о одобравању/неодобравању додатних средстава за реализацију годишњих програма спортских…
26.08.2022

Обавештење- Термини обука за пописиваче

in Конкурси и јавно оглашавање
Термини обука за пописиваче и списак додељених инструктора пописивачима.Термини за пописиваче Термини за пописиваче…
25.08.2022

Јавни конкурс за финансирање и суфинасирање програма/пројеката који подстичу рад добровољна ватрогасна друштва на територији општине Параћин за 2022. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
Расписује се јавни конкурс за доделу средстава за финансирање и суфинасирање програма/пројеката који подстичу рад…
25.08.2022

Јавни позив за доделу награда и јавних признања општине Параћин поводом 27. септембра, празника општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Поводом 27. септембра празника општине Параћин, Одбор за награде и признања Скупштине општине Параћин, ПОЗИВА…
09.08.2022

Одлука о одобравању/неодобравању додатних средстава за реализацију годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин за 2022. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу Предлога Одлуке о одобравању/неодобравању додатних средстава за реализацију годишњих програма спортских…
05.08.2022

Обавештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину

in Конкурси и јавно оглашавање
На захтев предузећа Телеком Србија а.д. Одељење за урбанизам и имовинско правне послове је спровело поступак за…
03.08.2022

Обавештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је Одељење за урбанизам на захтев носиоца пројекта Региналани Рециклажни Центар , након…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.